ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ NEA Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της Πράξης 5035122

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της Πράξης 5035122

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της Πράξης 5035122

Αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης 5035122  «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε  ειδικότητες Αγροδιατροφής» της «Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ)»

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ: 110.panemmi.gr