ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ NEA Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής” (MIS 5035122) που υλοποιεί η ΠΑΝΕΜΜΙ, συνολικού προϋπολογισμού 13.993,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΩ