ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ NEA Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης 5035122 «Κατάρτιση και πιστοποίησηεργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τουκλάδου ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» του Δικαιούχου Φορέα «Πανελλήνια ΈνωσηΜικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ)»

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης 5035122 «Κατάρτιση και πιστοποίησηεργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τουκλάδου ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» του Δικαιούχου Φορέα «Πανελλήνια ΈνωσηΜικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ)»

https://110.panemmi.gr//files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%99.pdf