ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ NEA Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της Πράξης 5035122

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της Πράξης 5035122

Αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης 5035122 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» του Δικαιούχου Φορέα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ (ΠAΝΕΜΜΙ)».

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ